rachunek wyników stowarzyszenia

img

Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działania i zaangażowanie obywateli w życie społeczne są podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć ani do struktur państwowych i samorządowych, ani do aktywności gospodarczej, można wyodrębnić organizacje pozarządowe, czyli takie, jakich podstawową aktywnością jest wolontarystyczne zaangażowanie i które finansowane są z darowizn, subwencji i dotacji. Są to organizacje niedążące do uzyskania zysku innymi słowy zdobycia władzy. Sprawnie funkcjonujące państwo nie może obejść się bez aktywności obywatelskiej, jaka przejawia się w działaniach organizacji pozarządowych na rzecz włość publicznego. Obecnie sektor organizacji pozarządowych w Polsce jest uprzednio wybitnie urozmaicony i podejmuje działania prawie we wszystkich dziedzinach życia, zajmując się pomocą społeczną, kulturą, edukacją, rozwojem lokalnym, ekologią, prawami człowieka, rozwojem przedsiębiorczości, ochroną zwierząt, prawami mniejszości. Ponad milion obywateli jest społecznie zaangażowanych w działania 63 tys. aktywnych fundacji i stowarzyszeń, a na rzecz przeszło 120 tys. osób jest to stałe miejsce pracy. W Polsce zarejestrowanych jest ok. 45 tys. organizacji pozarządowych, z jakich 2/3 prowadzi aktywna działalność. Głównymi obszarami ich pracy są:

działania na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji (20% działających organizacji), pomoc społeczna i charytatywna (17%), działalność edukacyjna i oświatowa (16%), sztuka, kultura, ochrona zabytków, tradycja (11%). Jednostki wolontarystyczne nie są spółkami prawa handlowego i zwykle nie prowadzą działalności gospodarczej.

  • Co to inwentaryzacja kto podpisuje Inwentaryzacja Co to inwentaryzacja kto podpisuje Inwentaryzacja
  • Pracownik w koronawirus Praca zdalna – sposób Pracownik w koronawirus Praca zdalna – sposób
  • Konstrukcja statutu fundacji i stowarzyszen Funkcjonowanie Konstrukcja statutu fundacji i stowarzyszen Funkcjonowanie
  • Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu
  • Jakie uprawnienia i obowiązki Jakie uprawnienia i obowiązki
Top