Dla wygody Czytelników ułatwiając szybką

Dla wygody Czytelników ułatwiając szybką

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz odróżnia się od innych artykule szczegółową strukturą wewnętrzną z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem spółka akcyjna kto zatwierdza sprawozdania finansowego zagadnień. Komentarz stanowi drobiazgowe wyrażenie omowne artykułów 151–226 KSH, tj. zagadnień dotyczących:

powstania spółki z o. o.; praw i obowiązków wspólników; organów spółki (zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej). Komentarz przedstawia i w detalach omawia najświeższe orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego dotyczące omawianej problematyki, a także dotychczasowy twórczość doktryny prawa. W komentarzu uwzględniono wszystkie ostatnie zmiany legislacyjne w omawianym zakresie, również te wprowadzone: ustawą z 5.9.2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), której zadaniem jest wydanie przepisów w odniesieniu do kwestii wskazanych przez rozporządzenie Nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) zastąpienie dotychczasowego pojęcia „bezpieczny sygnatura elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” pojęciem wskazanym w eIDAS „kwalifikowany sygnatura elektroniczny” (wejście w życie 7.10.2016 r.);

ustawą z 16.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260), która wprowadziła przepisy dotyczące m.in. możliwości określenia w uchwale wspólników czyli w umowie spółki wymagań jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu spółki również możliwości przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą na podstawie uchwały wspólników albo umowy spółki, w przypadku gdy to ten organ powołuje członka zarządu (wejście w życie 1.1.2017 r.); ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w sprawie poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), jaka wprowadziła zmiany dostosowujące do zmian wprowadzonych w ustawie – Kodeks obywatelski w zakresie prokury również uzupełniła przepisy o wprowadzenie obowiązku członka zarządu ujawnienia na forum zarządu sprzeczności interesów spółki kapitałowej z interesami członka zarządu innymi słowy osób mu bliskich (wejście w życie 1.1.2017 r.); ustawą z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, czym charakteryzuje się spółka akcyjna firmach audytorskich dodatkowo nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), której celem jest transpozycja do krajowego porządku prawnego postanowień oryginalnych artykułów prawa UE z zakresu audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zastępującą dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie 537/2014 (wejście w życie 21.6.2017 r.); ustawą z 21.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którą zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy też podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Ponadto na mocy niniejszej ustawy nie tylko umowa spółki, niemniej jednak podobnie dołączana do niej lista wspólników także oświadczenie o wniesieniu wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego mogą być podpisywane wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy też podpisem czy spółka akcyjna ma osobowość prawną potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (wejście w życie 13.7.2017 r.).

Komentarze: 1


noavatar.png
Aleksandra Baranowska-Górecka szkolę z prawa pracy 2020-06-04

F * ckin 'niesamowite kwestie tutaj. Cieszę się widząc twój post. Dzięki tak bardzo i cieszę się, że Cię dotknę. Czy uprzejmie wyślesz mi pocztę?

Top