sprawozdanie finansowe stowarzyszenia zwykłego wzór

img

Obowiązki bilansowe i podatkowe związane z zamknięciem roku (inwentaryzacja, złączenie obrotów i sald kont księgi głównej, sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek wyników, deklaracje podatkowe); normy rachunkowości organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, w tym: zakładowy plan kont dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, politykę rachunkowości (zasady tworzenia, gotowy wzorzec zarządzenia), sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą. Rachunkowość spółdzielni socjalnych, w tym m.in.: normy ewidencji księgowej, zakładowy program kont, zależność zarządzenia w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, reguły sporządzania sprawozdań finansowych. Dotacje na działalność pożytku publicznego praca o fundacjach i stowarzyszeniach stanowi wyczerpujące omówienie problematyki dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego. Lektura obejmuje 13 wzorów niezbędnych dokumentów, 30 odpowiedzi na zazwyczaj zadawane pytania, liczne orzecznictwo sądowe.

Pozycja bibliograficzna zawiera przykłady uchwał, umów i innych dokumentów, przydatnych w codziennej działalności sektora publicznego, np.: Wzór uchwały w sprawie trybu postępowania w przypadku zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Decyzja w sprawie zwrotu dotacji do budżetu gminy. Wzór uchwały o dotowaniu sportu. Wzór rocznego programu współpracy. Wzór uchwały w sprawie rocznego programu współpracy. Uzasadnienie do projektu uchwały rady miasta. Wzór wniosku o realizację zadania publicznego. Wzór oferty realizacji zadania publicznego. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert. Wzór umowy zlecenia zadania. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

  • jak wypełnić Tarcza antykryzysowa zwolnienie jak wypełnić Tarcza antykryzysowa zwolnienie
  • Praktyczne informacje dotyczące aktywności Praktyczne informacje dotyczące aktywności
  • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT –
  • Legalna pobyt cudzoziemca oświadczenia Legalna pobyt cudzoziemca oświadczenia
  • Projekty unijne 2020 brutto brutto i i Prognozy i Projekty unijne 2020 brutto brutto i i Prognozy i
Top